โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
งานกิจการสภา
งานควบคุมภายใน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุข
งานป้องกันสาธารณภัย
พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิภารกิจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โรงเรียนในเขตตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.27.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,493,960

เฟสบุ๊ค อบต
LINE ID


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบนักบริหาร
ทำเนียบสภา อบต.
สำนักปลัด (สป)
กองคลัง (กค)
กองช่าง (กช)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ)
กองสวัสดิการสังคม (กสด)
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรฯ
ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประชากรและครัวเรือน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยศาลา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร
ข้อมูลด้านการศึกษา
ระเบียบกลุ่มพนักงานเพื่อความโปร่งใส
มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
หมู่บ้านในเขต อบต.
บ้านสระตะโก
บ้านหนองอีม้า
บ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร
บ้านหนองตลาดควาย
บ้านหนองตาดกง
บ้านหนองบัวหลวง
บ้านห้วยศาลา
บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
บ้านหนองจานเกี้ยว
บ้านหนองบัวโคก
บ้านห้วยศาลาใต้
บ้านหนองโก
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคก
งานกิจการสภา
ประกาศสภา
รายงานการประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
คู่มือปฎิบัติงานการประชุมสภาฯ
ระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอญัตติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
งานควบคุมภายใน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
แบบ ปค.1
แบบ ปค.4
แบบ ปค.5
แบบ ปค.6
รายงานมาตรฐานควบคุมภายใน ประจำปี 2563
รายงานมาตรฐานควบคุมภายใน ประจำปี 2562
งานงบประมาณ
ประจำปี 2563
ประจำปี 2562
งานการเงิน
รายงานการการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปี 2566
งานสวัสดิการสังคม
โครงการ
แบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ
คำสั่ง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุตตลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนยุทธศาตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนอัตรากำลัง ปี 2564-2566
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
คู่มืองานบุคคล
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
งานสาธารณสุข
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
งานป้องกันสาธารณภัย
งานป้องกันภัย
งานควบคุมป้องกันโรค
แผนงานป้องกันฯ
งานป้องกันสาธารภัยทางถนน
โครงการ 7วันอันตราย ช่วงเทศกาล
งานป้องกันอัคคีภัย
พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิภารกิจ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรัปรุงฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ทบทวน ฯ
รายงานการพิจารณา ทบทวนฯ
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนในเขตตำบล
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เฟสบุ๊ค อบต
LINE ID
เมนูทางขวา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการกระจายอำนาจให้แ่ก่ อปท.
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
องค์กรการเรียนรู้
ระเบียบ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สาระดีๆจากศาลปกครอง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบัวโคก
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
คู่มือการปฏิบัติงาน
อบต.หนองโดน
แผนการดำเนินงาน ปี 2566
แผนการดำเนินงาน ปี 2562
แผนการดำเนินงาน ปี 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565
แผนการดำเนินงาน ปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2564
แผนการดำเนินงาน ปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน (งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
คำสั่ง
ประกาศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
สรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562-2564
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 2560
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจกรรม
แผนป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทจริตประจำปีราย 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
การปฏิบัติงาน
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
การบริการ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
การขับเคลื่อนจริยธรรม
โครงการ
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
การประเมินควาวมเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อกำจัดความเสี่ยง
การติดตามประเมินผลแผน ปี 2563
การติดตามประเมินผลแผน ปี 2562
การติดตามประเมินผลแผน ปี 2564
การติดตามประเมินผลแผน ปี 2565
การติดต่อ/แผนที่ตั้ง อบต.
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานผลการลดพลังงาน ประจำปี 2564
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2567
ใบคำร้องทั่วไป
ใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบขออนุญาตใช้รถ แบบ3
คำขอมีบัตรประจำตัว
สาส์นจากผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 เมษายน 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เอกสารดาวน์โหลด
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA ประจำปี 2567
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
การติดตามประเมินผลแผน
ข้อมูลการติดต่อ/แผนที่
มาตรการประหยัดพลังงาน
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
ข้อบัญญัติ อบต.
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
หมู่ 5 บ้านหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-110621   Fax : 044-110621
Email : saraban_06311013@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.