โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
งานกิจการสภา
งานควบคุมภายใน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุข
งานป้องกันสาธารณภัย
พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิภารกิจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โรงเรียนในเขตตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.27.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,493,925

เฟสบุ๊ค อบต
LINE ID


  หน้าแรก     ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา  

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2555)

 

                เมื่อได้มีการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว    จากนั้นได้มีการดำเนินงานโดยนำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาไปปฏิบัติจริง    ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  การที่จะทราบผลการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลประจำปีที่ผ่านมาว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใด   มีปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องประการใดบางและมีวิธีแก้ไขอย่างไร    ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงาน   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นจำเป็นต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน   หรือผลของการพัฒนาในปีที่ผ่านมา

 

ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน

        บ้านห้วยศาลา   หมู่ที่   1    งบประมาณ  450,000.-

        บ้านหนองจานเกี้ยว   หมู่ที่   2    งบประมาณ  379,452.-

        บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่    หมู่ที่   3   งบประมาณ  207,000.-

        บ้านสระตะโก- หนองโก    หมู่ที่   4  - หมู่ 13   งบประมาณ  461,500.-

        บ้านหนองตลาดควาย    หมู่ที่  6   งบประมาณ  332,000.-

        บ้านหนองตาดกง     หมู่ที่  7    งบประมาณ  237,600.-

        ฯลฯ       

ก่อสร้างถนนหินคลุก

        บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่- ห้วยศาลา     หมู่ที่  3- หมู่ 1   งบประมาณ  99,000.-

        บ้านหนองบัวโคก     หมู่ที่  5    งบประมาณ  75,390.-

        บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่    หมู่ที่  3   งบประมาณ   23,500.-

        บ้านหนองตลาดควาย   หมู่ที่  6   งบประมาณ   33,920.-

        ฯลฯ

 

ก่อสร้างถนนดิน

        บ้านห้วยศาลาใต้-บ้านหนองตาดกง    หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 7   งบประมาณ  459,096.-

        บ้านห้วยศาลาใต้    หมู่ที่  12    งบประมาณ  40,500.-

ขุดลอก

        บ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร   หมู่ที่  10    งบประมาณ  182,400.-

บ้านหนองโก(หนองสี่เหลี่ยม)       หมู่ที่  13     งบประมาณ  265,650.-

บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่(โศกรัง)    หมู่ที่  3   งบประมาณ  364,218.-

บ้านหนองตาดกง    หมู่ที่  7   งบประมาณ  25,000.-

บ้านห้วยศาลา    หมู่ที่  1   งบประมาณ  53,000.-

 

ขยายไฟฟ้า

                ติดตั้งโคมไฟฟ้า,วัสดุไฟฟ้า,ขยายเขตไฟฟ้าในเขตอบต.หนองบัวโคก   งบประมาณ  343,513.38.-

 

วางท่อระบายน้ำ

                บ้านห้วยศาลา   หมู่ที่  1   งบประมาณ  100,000.-

                บ้านหนองบัวหลวง   หมู่ที่  11 งบประมาณ  16,900.-

 

การประปา

                บ้านห้วยศาลา    หมู่ที่  1   งบประมาณ  2,211,204.58.-

                บ้านหนองจานเกี้ยว   หมู่ที่  2   งบประมาณ  2,300,000

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก   มีการพัฒนาทางด้านก่อสร้างถนน คสล.   ก่อสร้างถนนหินคลุก  ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก   การขุดสระน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  มีการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   จะเห็นได้ว่ามีการดำเนินการจริงด้านโครงสร้างพื้นฐานเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้   เป็นผลให้การพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

                โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ให้เพาะปลู  หมู่ที่  1,2,12,7   งบประมาณ  99,775.-

                                ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก   มีการอบรมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ  จัดหาเมล็ดพันธุ์  อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้  มีการดำเนินการจริงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้  เป็นผลให้การพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

                โครงการลอยกระทง   งบประมาณ  60,000.-

                โครงการงานประเพณีสงกรานต์   งบประมาณ  60,000.-

                โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ  งบประมาณ  30,000.-

                โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา   งบประมาณ  30,000.-

                ฯลฯ

.

                ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  มีการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ส่งเสริมทางด้านการศึกษารวมทั้งการจัดหาอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน  มีอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  อุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ  จัดโครงการคืนสายตาแก่ผู้สูงอายุ   ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   และอุดหนุนด้านการสาธารณสุขมูลฐาน   ให้กับประชาชนในตำบลหนองบัวโคก   มีการดำเนินการจริงด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้   เป็นผลให้การพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                โครงการจัดซื้อต้นไม้     งบประมาณ 50,000.-

                โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร    งบประมาณ 68,500.-

                โครงการถมดินเพื่อปลูกต้นไม้    งบประมาณ 49,290.-

                ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก   มีการจัดซื้อต้นไม้เพื่อปลูกในสถานที่ราชการและสวนสาธารณะ   มีการก่อสร้างรั้วรอบขอบชิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนของตำบลหนองบัวโคกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้   มีการดำเนินการจริงด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้   เป็นผลให้การพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ   งบประมาณ  1,984,000

                จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินเพื่อกำจัดยุง   งบประมาณ 28,804.30.-

                ค่าจ้าเหมาแรงงานในการป้องกันไข้เลือดออก    งบประมาณ 72,000.-

                ซ่อมแซมรถยนต์และรถจักรยานยนต์    งบประมาณ 1,020

                ซ่อมแซมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก งบประมาณ 8,000.-

                เงินเดือนและค่าตอบแทน

ฯลฯ

                 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก   มีการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเพื่อบริการประชาชนโดยการจัดให้มีการแจกจ่ายน้ำตามหมู่บ้านในฤดูแล้ง   จัดซื้อน้ำมันดีเซล  เบนซิน  อุดหนุนอำเภอลำปลายมาศเพื่อฝึกอบรม  อปพร.  ก่สร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม   มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานต่าง ๆ และจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก   มีการดำเนินการจริง   เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้   เป็นผลให้มีการพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากเอกสารประกอบ 

สาส์นจากผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 เมษายน 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เอกสารดาวน์โหลด
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA ประจำปี 2567
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
การติดตามประเมินผลแผน
ข้อมูลการติดต่อ/แผนที่
มาตรการประหยัดพลังงาน
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
ข้อบัญญัติ อบต.
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
หมู่ 5 บ้านหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-110621   Fax : 044-110621
Email : saraban_06311013@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.