ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 23.20.64.16
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,601,497  หน้าแรก     ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ 2555 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ 2555
ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ 2555  

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2555)

 

                เมื่อได้มีการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว    จากนั้นได้มีการดำเนินงานโดยนำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาไปปฏิบัติจริง    ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  การที่จะทราบผลการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลประจำปีที่ผ่านมาว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใด   มีปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องประการใดบางและมีวิธีแก้ไขอย่างไร    ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงาน   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นจำเป็นต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน   หรือผลของการพัฒนาในปีที่ผ่านมา

 

ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน

        บ้านห้วยศาลา   หมู่ที่   1    งบประมาณ  450,000.-

        บ้านหนองจานเกี้ยว   หมู่ที่   2    งบประมาณ  379,452.-

        บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่    หมู่ที่   3   งบประมาณ  207,000.-

        บ้านสระตะโก- หนองโก    หมู่ที่   4  - หมู่ 13   งบประมาณ  461,500.-

        บ้านหนองตลาดควาย    หมู่ที่  6   งบประมาณ  332,000.-

        บ้านหนองตาดกง     หมู่ที่  7    งบประมาณ  237,600.-

        ฯลฯ       

ก่อสร้างถนนหินคลุก

        บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่- ห้วยศาลา     หมู่ที่  3- หมู่ 1   งบประมาณ  99,000.-

        บ้านหนองบัวโคก     หมู่ที่  5    งบประมาณ  75,390.-

        บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่    หมู่ที่  3   งบประมาณ   23,500.-

        บ้านหนองตลาดควาย   หมู่ที่  6   งบประมาณ   33,920.-

        ฯลฯ

 

ก่อสร้างถนนดิน

        บ้านห้วยศาลาใต้-บ้านหนองตาดกง    หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 7   งบประมาณ  459,096.-

        บ้านห้วยศาลาใต้    หมู่ที่  12    งบประมาณ  40,500.-

ขุดลอก

        บ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร   หมู่ที่  10    งบประมาณ  182,400.-

บ้านหนองโก(หนองสี่เหลี่ยม)       หมู่ที่  13     งบประมาณ  265,650.-

บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่(โศกรัง)    หมู่ที่  3   งบประมาณ  364,218.-

บ้านหนองตาดกง    หมู่ที่  7   งบประมาณ  25,000.-

บ้านห้วยศาลา    หมู่ที่  1   งบประมาณ  53,000.-

 

ขยายไฟฟ้า

                ติดตั้งโคมไฟฟ้า,วัสดุไฟฟ้า,ขยายเขตไฟฟ้าในเขตอบต.หนองบัวโคก   งบประมาณ  343,513.38.-

 

วางท่อระบายน้ำ

                บ้านห้วยศาลา   หมู่ที่  1   งบประมาณ  100,000.-

                บ้านหนองบัวหลวง   หมู่ที่  11 งบประมาณ  16,900.-

 

การประปา

                บ้านห้วยศาลา    หมู่ที่  1   งบประมาณ  2,211,204.58.-

                บ้านหนองจานเกี้ยว   หมู่ที่  2   งบประมาณ  2,300,000

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก   มีการพัฒนาทางด้านก่อสร้างถนน คสล.   ก่อสร้างถนนหินคลุก  ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก   การขุดสระน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  มีการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   จะเห็นได้ว่ามีการดำเนินการจริงด้านโครงสร้างพื้นฐานเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้   เป็นผลให้การพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

                โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ให้เพาะปลู  หมู่ที่  1,2,12,7   งบประมาณ  99,775.-

                                ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก   มีการอบรมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ  จัดหาเมล็ดพันธุ์  อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้  มีการดำเนินการจริงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้  เป็นผลให้การพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

                โครงการลอยกระทง   งบประมาณ  60,000.-

                โครงการงานประเพณีสงกรานต์   งบประมาณ  60,000.-

                โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ  งบประมาณ  30,000.-

                โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา   งบประมาณ  30,000.-

                ฯลฯ

.

                ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  มีการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ส่งเสริมทางด้านการศึกษารวมทั้งการจัดหาอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน  มีอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  อุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ  จัดโครงการคืนสายตาแก่ผู้สูงอายุ   ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   และอุดหนุนด้านการสาธารณสุขมูลฐาน   ให้กับประชาชนในตำบลหนองบัวโคก   มีการดำเนินการจริงด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้   เป็นผลให้การพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                โครงการจัดซื้อต้นไม้     งบประมาณ 50,000.-

                โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร    งบประมาณ 68,500.-

                โครงการถมดินเพื่อปลูกต้นไม้    งบประมาณ 49,290.-

                ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก   มีการจัดซื้อต้นไม้เพื่อปลูกในสถานที่ราชการและสวนสาธารณะ   มีการก่อสร้างรั้วรอบขอบชิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนของตำบลหนองบัวโคกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้   มีการดำเนินการจริงด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้   เป็นผลให้การพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ   งบประมาณ  1,984,000

                จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินเพื่อกำจัดยุง   งบประมาณ 28,804.30.-

                ค่าจ้าเหมาแรงงานในการป้องกันไข้เลือดออก    งบประมาณ 72,000.-

                ซ่อมแซมรถยนต์และรถจักรยานยนต์    งบประมาณ 1,020

                ซ่อมแซมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก งบประมาณ 8,000.-

                เงินเดือนและค่าตอบแทน

ฯลฯ

                 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก   มีการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเพื่อบริการประชาชนโดยการจัดให้มีการแจกจ่ายน้ำตามหมู่บ้านในฤดูแล้ง   จัดซื้อน้ำมันดีเซล  เบนซิน  อุดหนุนอำเภอลำปลายมาศเพื่อฝึกอบรม  อปพร.  ก่สร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม   มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานต่าง ๆ และจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก   มีการดำเนินการจริง   เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้   เป็นผลให้มีการพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากเอกสารประกอบ 

สิงหาคม 2560
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
หมู่ 5 บ้านหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-605204,044-666295  Fax : 044-605204,044-666295
Email : 6311011@dla.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.