โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
งานกิจการสภา
งานควบคุมภายใน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุข
งานป้องกันสาธารณภัย
พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิภารกิจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โรงเรียนในเขตตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.112.198
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,539,652

เฟสบุ๊ค อบต
LINE ID


  หน้าแรก     บ้านหนองบัวหลวง 

บ้านหนองบัวหลวง
บ้านหนองบัวหลวง  


ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

           แผนพัฒนาหมู่บ้าน

                  บ้าน หนองบัวหลวง  หมู่ที่ 11  ตำบล หนองบัวโคก
                 อำเภอ ลำปลายมาศ  จังหวัด บุรีรัมย์

 

 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

1. แผนที่หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำขวัญหมู่บ้าน

          หนองบัวหลวงยุคใหม่ ร่วมใจใฝ่พัฒนา ปรัชญาเปรื่องปราชญ์ อำนาจฤชา พ่อปู่ตาหนองบัวหลวง

วิสัยทัศน์

          บ้านหนองบัวหลวงจะต้องเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ส่งเสริมรายได้ในชุมชน มีศีลธรรม และพึ่งพาตนเองได้

2. ประวัติหมู่บ้าน

          เดิมที เป็นบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 5 คุ้มหนองคอม ได้แยกออกจาก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวโคก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2532 โดยชาวบ้านประชุมประชาคมกันเองเพื่อเลือกชื่อหมู่บ้านแบบเปิดเผยโดยการยกมือในที่ประชุมประชาคมนั้น ในที่ประชุมเสนอชื่อหมู่บ้านทั้งหมด 4 ชื่อ ดังนี้

                   1. บ้านหนองบัวทอง

                   2. บ้านหนองบัวหลวง

                   3. บ้านหนองตะคลอง

                   4. บ้านหนองคอม

          ผลการคัดเลือกชื่อ บ้านหนองบัวหลวง มีคะแนนเป็นอันดับ 1 แบบเอกฉันท์ เป็นชื่อหมู่บ้าน

ด้านผู้นำ

                   คนที่ 1  นายบุญมา  เชียรรัมย์

                   คนที่ 2  นายแหลม  จันทร์นวล

                   คนที่ 3  นายไพรวัล  สำเรียนรัมย์

3. พื้นที่ทั้งหมด       2,617           ไร่  พิกัด  GPS บ้านหนองบัวหลวง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  อาณาเขต

                   บ้าน...หนองบัวหลวง...........  หมู่ที่ ....11...... ตั้งอยู่ในตำบล..หนองบัวหลวง... อำเภอ..ลำปลายมาศ...  จังหวัด..บุรีรัมย์...ห่างจากอำเภอ ไปทางทิศ..ตะวันออก.. ประมาณ .....11.... กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด ไปทาง

ทิศ...ตะวันตก...  ประมาณ .....23..... กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวโคก

ทิศใต้             ติดต่อกับ  บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวโคก

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านหนองตลาดควาย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวโคก

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวโคก

5. ลักษณะภูมิประเทศ

                   บ้านหนองบัวหลวง มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง  มีสภาพอากาศที่แห้งแล้ง  และไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน

6. จำนวนประชากร   รวมทั้งสิ้น 644  คน แยกเป็น  ชาย  341  คน       หญิง  303  คน

     6.1  ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป )  รวมทั้งสิ้น  96   คน แยกเป็น ชาย 50 คน  หญิง  46  คน

     6.2  คนพิการ   รวมทั้งสิ้น  -  คน  แยกเป็น  ชาย       -        คน      หญิง              -         คน

7. จำนวนครัวเรือน   174      ครัวเรือน

8. การประกอบอาชีพ

     อาชีพหลักของครัวเรือน

          1.  อาชีพทำนา            จำนวน  110    ครัวเรือน

          2.  อาชีพรับจ้างทั่วไป     จำนวน  45      ครัวเรือน

          3.  อาชีพค้าขาย           จำนวน  14      ครัวเรือน

          4.  อาชีพรับราชการ      จำนวน  5       ครัวเรือน

          5.  อาชีพอื่นๆ             จำนวน      -    ครัวเรือน

9. ผู้ว่างงาน  จำนวน    -         คน   แยกเป็น

          9.1 กลุ่มอายุ  13 – 18  ปี        จำนวน          37      คน

9.2 กลุ่มอายุ  19 –  24  ปี       จำนวน          49      คน

9.3 กลุ่มอายุ  25  ปี ขึ้นไป        จำนวน          448    คน

 

10. หมู่บ้าน มีรายได้              -         บาท/ปี     รายจ่าย               -         บาท/ปี

      มีหนี้สิน           -           บาท

11.  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านตาม จปฐ. และ กชช.2ค.

          จำนวนประชากร  รวมทั้งสิ้น  644  คน  แยกเป็น

                   ชาย  341  คน

                   หญิง  303  คน

12. จำนวนกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ     มีจำนวน     2        กลุ่ม  

13. กองทุนในหมู่บ้าน   มีจำนวน      4    กองทุน  ดังนี้

          13.1 ชื่อกองทุน  กองทุนเงินล้าน                     มีงบประมาณ     2,401,000   บาท

          13.2 ชื่อกองทุน  กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน          มีงบประมาณ     14,250        บาท

13.3 ชื่อกองทุน  กองทุนปุ๋ย                           มีงบประมาณ    100,000         บาท

13.4 ชื่อกองทุน  กองทุนเงินสงเคราะห์หมู่บ้าน      มีงบประมาณ    25,000          บาท


1๔. ข้อมูลคมนาคม/สาธารณูปโภค

          14.1 การเดินทางเข้าหมู่บ้าน 

                   ห่างจากอำเภอลำปลายมาศไปทางทิศตะวันออก  8  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปทาง          ทิศตะวันออก  22  กิโลเมตร

          14.2  สาธารณูปโภค

  •     ประปาหมู่บ้าน             จำนวน  2  แห่ง                    
  •     ไฟฟ้า                        จำนวน  174 ครัวเรือน           

14.3   แหล่งน้ำ

-      แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่     สระน้ำหนองบัวหลวง     

15. ข้อมูลการเมือง/การบริหาร

          16.1   นายไพรวัล  สำเรียนรัมย์            ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกรรมการฯ

    1. นายสุกรี  แกล้วกล้า                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/รองประธาน คนที่ 1

16.3   นาสมสี  สมิงรัมย์                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/รองประธาน คนที่ 2

16.4   นายนิตย์  สิมรัมย์          กรรมการหมู่บ้าน

16.5   นายบุญมา  เชียรรัมย์               กรรมการหมู่บ้าน

16.6   นางวิไล  หลินศรี                    กรรมการหมู่บ้าน

16.7   นางพวงเพชร  เสียงเสนา            กรรมการหมู่บ้าน

16.8   นางสมบูรณ์  แซกรัมย์               กรรมการหมู่บ้าน

16.9   นางแก้ว  ผูกพัน                     กรรมการหมู่บ้าน

16.10   นางสำลี  สมเผ่า                   กรรมการหมู่บ้าน

16.11   นายสมาน  นิวงษา                กรรมการหมู่บ้าน

16.12   นางจำปี  โชยรัมย์                 กรรมการหมู่บ้าน

16.13   นายอนันต์  ดีไธสง                 กรรมการหมู่บ้าน

16.14  นายไพรัตน์  ดีพันธ์                 กรรมการหมู่บ้าน

16.15   นายบัวพันธ์  คุ้มกลาง             กรรมการหมู่บ้าน

16.16   นายรัตนชัย  เชียรรัมย์            กรรมการหมู่บ้าน

16.17   นายน้อย  วิเศษเนตร               กรรมการหมู่บ้าน

16.18   นายสมจิตร  บินรัมย์              กรรมการหมู่บ้าน

16.19   นายบิน  ตอบรัมย์                 กรรมการหมู่บ้าน

16.20   นายประดิษฐ์  แซกรัมย์            กรรมการหมู่บ้าน/เหรัญญิก

16.21   นายสุเทพ  หลินศรี                กรรมการหมู่บ้าน/เลขานุการ

ส่วนที่  2  การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินศักยภาพของหมู่บ้าน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม)  
      2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หรือสภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) จะทำให้หมู่บ้านทราบถึงจุดเด่น และข้อเสียเปรียบของหมู่บ้าน
       (1) จุดอ่อน
Weakness คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่น  (เป็นปัจจัยภายในที่หมู่บ้านสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้)
         (1.1) ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้  และยึดติดวิถีชีวิตแบบเดิม  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา                             (1.2) ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน

         (1.3) ประชาชนขาดที่ทำกินเป็นของตัวเอง

      

 

 

            (2)  จุดแข็ง Strength คือ ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่น  (เป็นปัจจัยภายในที่หมู่บ้านสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้)
         (2.1) หมู่บ้านมีการป้องกันและสอดส่องดูแลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ
         (2.
2) ประชาชนมีความรักและสามัคคีในชุมชน

         (2.3) หมู่บ้านมีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกเดือน

         (2.4) ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม        

      2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะทำให้หมู่บ้านทราบถึงโอกาสและอุปสรรคการทำงานของหมู่บ้าน

      (1) โอกาส Opportunity (ปัจจัยภายนอกที่เป็นผลบวกที่หมู่บ้านไม่สามารถควบคุมได้)

         (1.1) เน้นพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดสารพิษ           

         (1.2) ครอบครัวอบอุ่น  มีความสุขและยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง

 

      (2) อุปสรรค Threat (ปัจจัยภายนอกที่เป็นผลลบที่หมู่บ้านไม่สามารถควบคุมได้)
         ประชาชนในหมู่บ้านไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  ทำให้มาสามารถเสนอความต้องการของหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง

     2.3 เป้าหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์  Vision) ของหมู่บ้าน

         (1.1) เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด  ชาวบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกัน  

         (1.2) เป็นหมู่บ้านที่พึ่งพาตนเองเศรษฐกิจพอเพียง

      2.4 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการวางแผนงาน (CIA)     (หากมี)

          -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา (โครงการ/กิจกรรม)

 

ลำดับ

 

ปัญหาของหมู่บ้าน

 

สาเหตุ/ที่มาของปัญหา

แนวทางการแก้ไข

(โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการ)

1

ปัญหาหนี้สิน

รายได้น้อยรายจ่ายมาก

ส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้

2

ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ

รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบสาเหตุไม่ลงพื้นที่จริง ดูเฉพาะรายงานทางเอกสาร

ให้หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน

3

การขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรทุกประเภท

ผลผลิตทางการเกษตรขายได้ราคาถูก เนื่องจากถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และขาดปัญหาขาดตลาดรองรับ

รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางและตั้งกฎ ข้อตกลง ข้อบังคับใช้เป็นแนวทางเดียวกัน

4

ปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง

ภัยธรรมชาติ เกิดความแห้งแล้ง

ลดการตัดไม้ทำลายป่าและเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเพื่อสร้างความชุ่มชื่น

5

เยาวชนมั่วสุมยาเสพติดและอบายมุข

วัยอยากรู้ อยากลอง

- ประชุม ปรึกษา หาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีในหมู่บ้านโดยเข้มงวด

- ชาวบ้านช่วยการสอดส่อง ดูแล ลูกหลานของท่าน

6

ปัญหาคุณภาพดิน

ดินเค็ม ดินเสื่อมสภาพ

ขาดการปรับปรุงดินรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและให้ความรู้ในการปรับปรุงดิน

7

ครัวเรือนมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

- ระบบประปาหมู่บ้านยังขยายเขตไม่ทั่วถึง

- บ่อบาดาลตื้นเขิน

ขุดเจาะบ่อบาดาลเดิมและสร้างแหล่งเก็บน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

function del_confirm(){ return confirm("ต้องการลบบุคคลนี้ใช่หรือไม่"); } function del_row(){ return confirm("ต้องการลบแถวนี้ใช่หรือไม่ ประวัติทุกคนในแถวนี้จะถูกดำเนินการลบไปด้วย"); }

สาส์นจากผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เอกสารดาวน์โหลด
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA ประจำปี 2567
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
การติดตามประเมินผลแผน
ข้อมูลการติดต่อ/แผนที่
มาตรการประหยัดพลังงาน
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
ข้อบัญญัติ อบต.
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
หมู่ 5 บ้านหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-110621   Fax : 044-110621
Email : saraban_06311013@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.