โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
งานกิจการสภา
งานควบคุมภายใน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุข
งานป้องกันสาธารณภัย
พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิภารกิจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โรงเรียนในเขตตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.112.198
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,539,673

เฟสบุ๊ค อบต
LINE ID


  หน้าแรก     ด้านการเมืองการบริหาร 

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร  
ข้อมูลด้านการเมืองการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
 
1. ด้านโครงสร้่างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประกอบด้วยองค์กร ดังนี้
- ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาตำบลที่ประชาชนเลือกตั้ง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
- ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน
3. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
มีอำนาจควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย
 
 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย
1. นายพัสกร  แกล้วกล้า   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2.นายอำนาจ  เศษมาตร   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
3.นายทอม  แสนรัมย์       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4.นายมนเทียน  คุ้มกลาง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย
1.นายประดิษฐ์  แซกรัมย์    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2.นางคำหล้า  ปะระขา          รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3.ส.ต.อ.ยืนยง  ร่มสบาย     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
4.นายสมหมาย  ตุพิมาย          สมาชิก อบต.ม.1
5.นางลำใย  ซิงรัมย์                สมาชิก อบต.ม.2
6.นายปิยะพล  ยะลา               สมาชิก อบต.ม.3
7.นายเชี่ยวชาญ  การเมือง   สมาชิก อบต.ม.4
8.นายบรรจง  สิรัมย์           สมาชิก อบต.ม.5
9.นางศิริกร  มณีเติม          สมาชิก อบต.ม.6
10.นายบัวลอย  สีดี                สมาชิก อบต.ม.7
11.นายอนนท์  สวงรัมย์        สมาชิก อบต.ม.10 
12.นายเฉลิม  สงครามรอด  สมาชิก อบต.ม.12
13.นายคมศักดิ์  กระแสโท      สมาชิก อบต.ม.13
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น  หน่วยงานต่างๆ  ดังต่อไปนี้
 
ก. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปได้แก่
งานธุรการ งานนิติกร งานประชุม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการศึกษา นักการภารโรง
งานสวัสดิการ งานเกี่ยวกับการตราข้อบังคับตำบล งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์
านจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี งานอนุมัติดำเนินงานตามข้อบัญญัติ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
 
1. ส.ต.อ.ยืนยง  ร่มสบาย           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายอรรนพ  จันทร์เขียว          รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3. นางสุวรรณา  แมนสืบชาติ       หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
4. นายอดิเรก  ถนอมสิน             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
5. นางจิระวรรณ์  สะทิงรัมย์         นักทรัพย์ยากรบุคคลชำนาญการ
6. นายนิวัฒน์  ถนอมสิน             นิติกรชำนาญการ
7. นายถาวร  บุญเป้า                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
8. นางสาวทิพย์ประภา  ประจันทะศรี     นักจัดการงานทั่วไป
9. นางสาวเมวดี  นิวงษา              ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
10. นายอรัญ  แกล้วกล้า                   ผู้ช่วยผู้ช่วยนักจดการงานทั่วไป
11. นางสาวฐิตารีย์  มยุรา                  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
12.นายจักรพันธ์  สวิงรัมย์             พนักงานขับรถยนต์
 
ข. กองคลัง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน งานบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ งานควบคุมงบประมาณ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
ตำแหน่งในส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จำนวน 6  คน
1.  -ว่าง-                                  ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางสาวภัทรภร  ทองเหลา         นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
3. นางสาวกนกวรรณ  นันทพันธ์      นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัตการ
4. นายกิติศักดิ์  สิรัมย์                   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
5. นางสาวอุมาตรี  ชัยรัมย์             เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
6. นางบุญปลูก  พิศโชคชัย            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
ค. กองช่าง ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้างงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
ตำแหน่งในส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จำนวน 5 คน
1. นายธนกร  ถนอมศิลป์          ผู้อำนวยการกองช่าง
2. นายณธพงษ์  หาลากรณ์       นายช่างโยธาชำนาญงาน
3. นายวิวัฒน์  ชุมรัมย์              นายช่างโยธาชำนาญงาน
4. นายทศพล  พรมหงษ์          ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
 ง. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศึกษา
 
จ. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ควบคุมดูแลแ
สาส์นจากผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เอกสารดาวน์โหลด
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA ประจำปี 2567
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
การติดตามประเมินผลแผน
ข้อมูลการติดต่อ/แผนที่
มาตรการประหยัดพลังงาน
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
ข้อบัญญัติ อบต.
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
หมู่ 5 บ้านหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-110621   Fax : 044-110621
Email : saraban_06311013@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.